Stadgar


(antagna i mars 1999, ändringar år 2000, 2001 och 2014)


Hembygdsrörelsens grundsyn


Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.


§ 1  Föreningens uppgift är att verka för att kärleken till hembygden höjs och kunskapen därom    vidgas, att dess säregna natur och kultur skyddas och så vitt som möjligt att underhålls-, ombyggnads- och nybyggnadsarbeten planläggs i samklang därmed, samt att sådana gångna tiders kulturalster, som kommit ur bruk, bevaras.


§ 2  Till förvekligande av dessa syften skall föreningen, i den mån dess tillgångar det medgiva, främja hembygds-forskning, anordna föreläsningar och hembygdsfester, utgiva tryck, lämna råd och upplysningar samt upprätta och underhålla en kulturhistorisk samling från orten.


§ 3  Hembygdssamlingen avser att ge en så fullständig bild av hembygdens kultur som är möjligt. Samlingen, som åstadkommes genom gåvor eller inköp inom bygden av för ortens typiska föremål, fördelas på följande avdelningar:


1. Bibliotek, omfattande anteckningar om folkspråk, folkliv, folktro mm; tryck såsom typografiska arbeten, kartor, litografier, fotografier, vykort samt målningar


2. Etnografisk samling, omfattande föremål belysande bygdens, särskilt allmogens, kultur, anordnade dels i typiska byggnader och dels i särskilda grupper för jordbruk, hemslöjd, hantverk, bergsbruk, skogsbruk, industri, kommunal-, skol- och byväsende mm


3. Typ- och mönstersamling, huvudsakligen avsedd för nybildning inom hemslöjd och hantverk, omfattande möbler, redskap och andra föremål av trä, lås, beslag och övrigt smide samt vävnader och andra textilarbeten


§ 4  Var och en som äger intresse för föreningens uppgifter, och godtar principen om alla människors lika värde, kan, efter anmälan till styrelsen, bli medlem av föreningen.

Medlemsavgift fastställs vid ordinarie föreningsmöte och gäller fr o m nästkommande kalenderår.

Medlem äger vid föreningsmöte en röst, ordföranden dock vid lika röstetal dessutom utslagsröst.

Omröstning sker öppet, om ej annorlunda beslutas.


§ 5  Föreningens styrelse, som har sitt säte i Grangärdebygden, skall bestå av ordförande och 6 ledamöter med personliga suppleanter. Ordföranden väljs för ett år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs för två år och avgår växelvis med halva antalet varje år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare. Styrelsen är beslutsmässig då minst 4 ledamöter är närvarande.


§ 6  Styrelsens förvaltning granskas av 2 revisorer, med 2 personliga suppleanter, som väljs för två år (växelvis).


§ 7  Styrelsen åligger att utom räkenskaper, medlemsmatrikel och mötesprotokoll föra fullständig inventarieförteckning över föreningens egendom. Räkenskaperna förs för kalenderår och tillställs revisorerna i god tid före ordinarie föreningsmöte.


§ 8  På ordinarie föreningsmöte väljs en valberedning bestående av 3 ledamöter, varav en ska vara sammankallande


§ 9  Ordinarie föreningsmöte äger rum i mars månad å dag och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen tillställer varje medlem, vars vistelseort är känd, kallelse till föreningsmöte minst 2 veckor före mötet. Därvid förekommer följande ärenden: styrelsens årsberättelse, revisorernas berättelse, frågan om ansvarsfrihet, val, budget, övriga ärenden som kunna föras på tal vid mötet.

Extra föreningsmöte hålls enligt beslut av styrelsen eller om minst 10 medlemmar så fordra.


§ 10  Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande, ordinarie föreningsmöten och skall biträdas av minst 2/3 av samtliga avgivna röster.

Till grund för sådant beslut skall redovisas av styrelsen, i samråd med länsstyrelsen, Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund och av Ludvika kommun upprättat och av dessa godkänt förslag om disposition av föreningens tillgångar.


§ 11  För ändring av dessa stadgar fordras beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ordinarie.Stadgar


Grangärde Hembygdsförening