Mårtens och Kullens Kyrkstigar


Klicka för större bild


Grangärde Hembygdsförening


Mårtens och Kullens kyrkstigarVandringsleden består av två gamla kyrkstigar och en arbetsstig.  Kyrkstigar och arbetsstigar var under århundraden viktiga förbindelser i vår kommun. Man trampade dem sommartid till sockenkyrkan, till arbete vid hyttorna och bruken samt för att komma till arbeten i skogen och på slogmarkerna. 


Det fanns något som kallades kyrkotvång och det gällde även för folket i skogsbyarna. Varje familj var skyldig att minst en gång varje månad besöka sockenkyrkan. Dessutom skulle man till kyrkan vid bröllop, dop och begravning. Vid den sista färden till kyrkan bars kistan ofta på seniga skuldror längs den långa slingrande leden. Ibland drogs den på en hästsläpaFör att man skulle kunna ta sig fram måste färdvägarna hållas i skick. På en överenskommen dag  om våren gick man därför ut från varje gård för att underhålla och röja efter kyrkvägen.

Vintertid färdades man efter plogade vägar längs mossar, vattendrag och sjöar - alltså helt andra vägsträckningar.


De båda kyrkvägarna utgår från dels från socknens nordligaste finnby - Kullen, dels från finnmarksbyn Dalkarlsberg i väster. Båda dessa stigar leder via Norrbo by till Grangärde kyrka. Stigarna binds samman med en arbetsstig och leden är totalt tre mil lång.


Leden kan delas upp i olika etapper.

Norrbo - Kullen, 8 km med en höjdskillnad på 100 m.

Kullen - Mårtens 9 km

Mårtens - Norrbo, en dryg mil med en höjdskillnad på 200 m.

Vandringen kan börja i Norrbo, Kullen eller Dalkarlsberg som samtliga kan nås med bil.


Hela leden är röjd och märkt med orange färg. På informationstavlor lämnas upplysningar om vad som kan vara av allmänt intresse vid olika platser. På en del ställen finns bänkar, bord och vindskydd.

Vid Mårtens finns en raststuga.